دلشکسته

گویند خدا همیشه با ماست........ای غم نکند خدا تو باشی

نوشته های پیشین